ประวัติกรมทหารม้าที่ 6

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้า   เสาวภาผ่องศรี ทรงเป็นราชธิดาในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรามาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) ทรงเป็นพระราชมารดาของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  เมื่อพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ได้ทรงสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประสูติในพระบรม มหาราชวังกรุงเทพมหานคร    วันศุกร์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีกุน จุลศักราช ๑๒๒๕ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม  พุทธศักราช ๒๔๐๖ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๕ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงถวาย ตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารม้าที่ ๕ แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมทหารม้าที่ ๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ติดอักษร พระนามาภิไธยย่อ สผ. ซึ่งเป็น อักษรย่อขององค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชชนนี กลางอินทรธนูทั้งสองข้าง 

  ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ กองทัพบก  มีคำสั่งที่  ๔๐/๓๗๗๗  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม ๒๔๕๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนามกรมทหารบกม้าของสมเด็จพระศรี  พัชรินทราบรมราชินีนาถ ในกองพลทหารบกที่ ๕ มณฑลนครราชสีมาให้เรียกว่า               กรมทหารบกม้านครราชสีมาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  และมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าให้เปลี่ยนเครื่องหมายนามย่อ น.ร. ที่อินทรธนูแทนเลข ๕  เป็นให้ใช้     นามย่อ ม.น.ร. ในปลายรัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรด้วยมีพระโรคาพาธมาประจำพระองค์คือ  พระวักกะอักเสบเรื้อรังถึงแม้นว่าแพทย์หลวงได้ถวายการรักษาอย่างดีที่สุด แต่พระอาการไม่ดีขึ้นได้ทรงประชวรติดต่อกันหลายครั้ง จนครั้งสุดท้าย ทรงพระชวรไข้เมื่อเที่ยง ของวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๖๒  พระวรกายทนพิษไม่ได้  เสด็จสวรรคต    พระตำหนัก พระราชวังพญาไท เมื่อเวลา  ๘ นาฬิกา วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๒ ตรงกับวันจันทร์ เดือนสิบ แรมสิบคำ ปีมะแม เอกศก  จุลศักราช  ๑๒๘๑ พระชนมายุ ๕๕ พรรษา ๙ เดือน ๑๙ วัน เป็นปีที่ ๑๐  ในรัชกาลที่ ๖  ได้ถวายพระเพลิง พระบรมศพ  ณ เมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๖๓  จุลศักราช  ๑๒๘๒

ประวัติกรมทหารม้าที่ ๖

กรมทหารม้าที่ ๖  ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จัดตั้งเริ่มแรก ตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ ๓๕/๒๖ เรื่อง จัดตั้งกรมทหารม้าที่ ๖ ลง ๓ ก.พ.๒๖  ใช้ อจย.หมายเลข      ๑๗-๒๑ (๒๕ ม.ค. ๑๙) ซึ่งประกอบด้วย บก./ร้อย.บก.,      ร้อย.ค., ร้อย.ลว., ร้อย.รสพ. และ ๓ พัน.ม.

   เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงของ พล.ม.๑ โดยในขั้นต้นจัดตั้งเฉพาะ บก./ร้อย.บก.ม.๖ และ รับโอน ม.พัน.๖ จาก ม.๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ม.๖ มีที่ตั้งปกติถาวรที่ ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมืองขอนแก่น  จว.ข.ก.

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามบันทึกข้อความ ยก.ทบ. (กองนโยบายและแผน) ลับ ที่ กห ๑๔๐๓/๑๙๐ เรื่อง อนุมัติหลักการปรับโครงการย้ายที่ตั้งหน่วย พล.ม.๑  ลง ๓๑ ม.ค. ๓๔  ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการให้ ม.๖ เป็น นขต.ทภ.๒

  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ ๕๗/๓๘ เรื่อง ปรับโครงสร้างการจัดหน่วยและการประกอบกำลัง      พล.ม.๑, ม.๖ และ ปรับโอนการบังคับบัญชา ม.พัน.๑๔  ลง ๒๒ พ.ค.๓๘ ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยและการประกอบกำลังใหม่ โดย ม.๖ จัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๑๗-๒๑ (๒๕ ม.ค. ๑๙) มีการประกอบกำลัง ประกอบด้วย บก./ร้อย.บก.ม.๖,       ม.พัน.๖ และ ม.พัน ๑๔

  – ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ปรับการจัดหน่วย ม.๖ เพื่อ              ให้มีโครงสร้างการจัดหน่วยที่เหมาะสมเป็น อจย.๑๗ – ๒๑ พ.           (๒๘ พ.ค.๒๗) และบรรจุกำลังพลตามอัตราลดระดับ ๒

  – เมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมทหารม้าที่ ๖ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยเป็นหน่วยในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

  – เมื่อมีการจัดตั้ง พล.ม.๓ ขึ้น ทบ. ได้มีคำสั่งให้ กรมทหารม้าที่ ๖ เป็นหน่วย  ขึ้นตรงของ พล.ม.๓  ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔

  – เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีคำสั่ง ทบ. ลับ(เฉพาะ) ที่ ๓๑/๕๖ เรื่อง ปิดการบรรจุอัตรากำลังพล, จัดตั้ง ม.๗ และการปรับการบังคับบัญชาหน่วย ม. ใน ทภ.๒ ลง ๑ มิ.ย.๕๖ โดยปรับ ม.พัน.๑๔ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ ม.๗ และให้ ม.พัน.๒๑ จากเดิมขึ้นการบังคับบัญชากับ พล.ร.๖ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ ม.๖ ปัจจุบัน ม.๖ มีการประกอบกำลัง ประกอบด้วย บก./ร้อย.บก.ม.๖, ม.พัน.๖ และ ม.พัน. ๒๑

กองพันทหารม้าที่ ๖

กองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  กำเนิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ การจัดในครั้งแรกหน่วยทหารม้า ระดับกองร้อย ขึ้นตรงต่อ  กรมทหารราบที่ ๓  มณฑลทหารบกนครราชสีมา ที่ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองนครราชสีมา บริเวณสระวัง (สระพระพิเรณทร์)  ทางทิศตะวันออกกองร้อย .

ม้าเพียง ๕๐ ม้า เป็นม้าไทยพื้นเมือง ใช้อาวุธปืน แบบ ๔๘ (ปืนมอลลิเตอร์)

– พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับการเปลี่ยนนามหน่วย ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๙๐/๒๗๖ ลง ๒๕ ก.ค. ๙๕ เรื่อง การแปรสภาพหน่วย ลำดับที่ ๑๒ หน่วยเดิม  ม.พัน.๓  ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เปลี่ยนนาม และแปรสภาพเป็น ม.พัน.๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

– พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากจังหวัดนครราชสีมา     ไปเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บ้านดอนหญ้านาง ต.ศิลา อ.เมือง               จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบัน

  – พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยจาก กองพันทหารม้า เป็น กองพันทหารม้า (รถถัง) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่           ๖๓/๓๒ เรื่อง ปรับการจัดหน่วยกองพันทหารม้า ลง ๒๔ เม.ย.๓๒ โดยใช้ยุทโธปกรณ์หลัก คือ รถถังเบา ๓๒ (คอมมานโด สติงเรย์)

กองพันทหารม้าที่ ๒๑

กองพันทหารม้าที่ ๒๑ แรกเริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๒๔  โดย ทบ. ได้มีคำสั่งจัดตั้ง พัน.ถ.พล.ร.๖ ขึ้น ใช้นามหน่วยว่า ม.พัน.๒๑ ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๑/๒๔ ลง ๘ เม.ย.๒๔ โดยในขั้นแรกยังมีหน่วยไม่เต็มอัตรา คือ จัดตั้งเพียง บก. และ ร้อย.บก. และ ๒ ร้อย.ถ. มีที่ตั้งปกติชั่วคราวอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.

– ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ม.พัน.๒๑  ทบ. ได้มีคำสั่งให้ ม.พัน.๒๑ มีที่ตั้งปกติชั่วคราวอยู่ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.โดยมีที่ตั้งปกติถาวร  ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายหน่วยเข้าไปอยู่ ณ ที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่

– ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๒๑ เป็นหน่วยแรกที่ได้เคลื่อนย้าย จากที่ตั้งปกติชั่วคราวค่ายสรรพสิทธิประสงค์         อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. เข้าที่ตั้งปกติค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมา บก./ร้อย.บก., ร้อย.ถ.๓ และ ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๒๑     ได้เคลื่อนย้ายจากที่ตั้งปกติชั่วคราวค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช